Careos Strategie & Advies


Organisatie- en vastgoedstrategieën

Vastgoed is een essentieel middel dat kan worden ingezet om de prestaties van een organisatie te verbeteren. Het perfect afstemmen van vastgoed op de doelstellingen en beoogde prestaties van een organisatie blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het vakgebied Corporate Real Estate Management (CREM) is wat dat betreft nog volop in ontwikkeling. Wij beschikken over de kennis en ervaring om een gedegen strategisch vastgoedplan te ontwikkelen en implementeren dat is afgestemd op specifieke organisatiedoelen. Lees meer in artikel: ‘Stappenplan voor vastgoedstrategie, ZM Magazine.’


Strategische adviezen vastgoedontwikkeling

Strategische adviezen kunnen betrekking hebben op een uiteenlopend aantal aspecten rondom vastgoed- en vermogensontwikkeling:

De potentie van de locatie

Welke mogelijkheden biedt de locatie voor (her)ontwikkeling en wat zal bij herinvestering in de toekomst de actuele marktwaarde zijn? In een afzonderlijke analyse geven wij aan wat de mogelijkheden zijn binnen het bestaande bestemmingsplan en wat de procedurekansen en de termijnen zijn om de planwijziging te bewerkstelligen.

De verschillende gebruikscombinaties

Wij analyseren of de gewenste gebruiksdoelen van onze opdrachtgever voldoende op de locatie gerealiseerd kunnen worden en welke combinatiemogelijkheden er zijn huisvesting voor de omgeving aantrekkelijk en waardevast te maken.

Hergebruikafwegingen

Op grond van een door ons opgestelde gebruiksanalyse is vast te stellen of renovatie dan wel nieuwbouw de beste optie is.. In bijzondere omstandigheden kan het wenselijker zijn over te gaan tot verkoop van het bestaande vastgoed en aankoop elders. Deze afwegingen objectiveren wij in een SWOT-analyse ten behoeve van de strategische besluitvorming van de organisatie.

Vermogensdoeleinden

Ten behoeve van de vermogensontwikkeling van vastgoed maken wij gebruik van een door onszelf ontwikkeld rekenmodel, waarin op basis van een exploitatie- en investeringsanalyse over de levensduur is bepaald hoe het vastgoed bijdraagt aan vermogensontwikkeling en balanswaarde. Dit rekenmodel is onafhankelijk getoetst en goedgekeurd door Deloitte.

 Strategische vastgoedplannen

In strategische vastgoedplannen leggen wij de relatie tussen organisatiedoelstellingen en de wijze waarop het vastgoed en de vastgoedingrepen deze doelstellingen ondersteunen. Onze procesmatige aanpak en analyses geven een compleet beeld van de tekortkomingen en mogelijkheden van uw huidige vastgoedportefeuille. Wij ramen de opbrengsten en kosten die nodig zijn om de gewenste en noodzakelijke vastgoedingrepen binnen een bepaalde planning te realiseren en berekenen het rendement. De implementatie ervan is bij ons in vertrouwde handen.

Begeleiding taxaties

Speciaal ten behoeve van de specifieke vraagstelling voor de gezondheidszorg ontwikkelden wij taxatiemodellen, die het bestaande vastgoed beoordelen op de waarde in relatie tot de strategische doelen. De taxaties worden verricht door een beëdigd taxateur.

Beleggingspotentie en risicospreiding

Op grond van de bedrijfswaardebepaling kunnen wij vaststellen wat het rendement van vastgoed zal zijn in de huidige en eventueel nieuwe situatie en in hoeverre daarvoor beleggers zijn aan te trekken. Deze vraag speelt met name voor organisaties die zelf geen risicodrager van het vastgoed willen zijn en een beleggende partij zoeken die voor de langere termijn een passende gebruiksovereenkomst wil sluiten. Wij kunnen adviseren over verschillende eigendom- en gebruiksverhoudingen. Careos beschikt over een netwerk van institutionele en particuliere beleggers die wij hiervoor kunnen benaderen.


Overzicht producten en diensten Careos Strategie & Advies

Vraagstukken:
ConcernstrategieVastgoedstrategieVermogensgroei en financiële planning

Financiering

Juridisch/wettelijk kader

Contracten

 

Oplossingen:
OrganisatieadviesBedrijfsplananalyseMarktonderzoek

Strategisch Vastgoed Plan (SVP)

Vastgoedexploitatie- of bedrijfswaardeberekeningen

Businesscase

Financieel ontwerp (financiering en vermogensplanning)

Scenario-analyse

Juridisch ontwerp

Begeleiding taxaties

Begeleiding verkoop terreinen en gebouwen

Incompany trainingen vastgoedbeleid

florisCareos Strategie & Advies